مقدمه

شرکت پارس آب فناوران يک شرکت دانش بنيان برمحوريت استفاده از زيست فناوري در محيط زيست مي باشد. مهمترين توانايي و تجربه پرسنل اين شرکت شامل طراحي و مشاوره واحد هاي مختلف تصفيه خانه پساب صنعتی، استفاده از بيوفيلتر براي حذف بو از فاز گازي، ساخت و راه اندازي پکيج هاي تصفيه پساب واحدهاي آبکاري و تصفیه فاضلاب بهداشتی ميباشد. تصفیه پساب های صنایع دارویی و غذایی با استفاده از فناوری های نوین از دیگر فعالیت های این شرکت می باشد. تعداي از پروژه ها ي انجام شده و مقالات منتشرشده توسط پرسنل اين شرکت در بخش پروژه‌ها و پرسنل قابل دسترس می‌باشد.
پارس آب فناوران
طراحی و توسعه توسط: vahedi[a]gmail.com